Terms & Conditions

Allmänna villkor och Regler för medlemmar på HIVE Workspace.

 

1 Allmänt

1.1 Dessa villkor gäller för avtal rörande personligt knutna abonnemang mellan å ena sidan Entrepreneurial Hive AB, 556792 0151, nedan kallat avtalspartner, och å andra sidan den som köper tjänster av Entrepreneurial Hive, nedan kallad Abonnent och den fysiska person som använder Entrepreneurial Hives tjänster, nedan kallad användare.

1.2 I det fall dessa villkor strider mot andra särskilda villkor eller avtal, ska de särskilda villkoren och/eller avtalet vinna tolknings- och tillämpningsföreträde.

1.3 I dessa villkor anses information vara lämnad från Entrepreneurial Hive till Abonnenten och Användaren när informationen har publicerats på Entrepreneurial Hives hemsida på Internet och när Entrepreneurial Hive har skickat informationen till de e-postadresser som Abonnenten och/eller Användaren har lämnat till Entrepreneurial Hive för ändamålet.

1.4 Entrepreneurial Hive har rätt att utföra kreditkontroll avseende Abonnenten.

2 Definitioner

2.1 Som anses det abonnemang som gäller mellan Entrepreneurial Hive och Abonnenten och som lyder under dessa villkor.

2.2 Som anses, om inget annat framgår av dessa villkor, direkt och/eller indirekt skada, materiell och/eller immateriell skada, följdskada, person-, sak- och/eller förmögenhetsskada.

2.3 Som anses en eller flera omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse vid avtalets ingående. Exempel på sådana omständigheter kan bland annat vara arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering eller allmän knapphet på transporter, varor eller energi.

2.4 Som anses utrymme, möbel, köksutrustning (inkl porslin, bestick och glas), whiteboard och annan liknande tillgång som Användaren och/eller Abonnenten kan och får nyttja inom ramen för gällande avtal.

3 Personlig karaktär

3.1 Samtliga tjänster som lyder under dessa villkor är av personlig karaktär. Det innebär att varje tjänst knyts till en ensam Användare.

3.2 Det är inte tillåtet att dela sådana tjänster som lyder under dessa villkor mellan flera fysiska personer eller på annat sätt bereda annan än Användaren tillträde till tjänsterna.

4 Nycklar, passerkort och portkod

4.1 Abonnenten och Användaren är införstådda i att deras tillgång till Entrepreneurial Hives tjänster kan vara beroende av att de erhållit nycklar och/eller passerkort från Entrepreneurial Hive och att sådana lämnas ut först efter godkännande av de villkor som gäller för sådan utlämning och lämnad deposition.

4.2 Abonnenten och/eller Användaren får inte utan samtycke från Entrepreneurial Hive lämna ut portkod eller liknande till annan.

5 Tjänstespecifika villkor

5.1 Konferensabonnemang

5.1.1Lokalt nätverk, bredband och Internet-anslutning

5.1.1.1Det lokala nätverk och den Internet-anslutning som tillhandahålls av Entrepreneurial Hive får inte användas för att utföra olagliga, ärekränkande eller oanständiga handlingar eller annars användas på ett sätt som kan medföra olägenhet för Entrepreneurial Hive, andra Abonnenter eller andra Användare.

5.1.1.2Användarverifieringar och andra säkerhetslösningar får ej kringgås.

5.1.1.3 Det är inte tillåtet att störa det det lokala nätverket eller Internetanslutningen. Exempel på vad som anses störa nätverket är ”spam”, ”översvämning” och andra nätverksangrepp eller avsiktliga försök att överbelasta nätverket eller Internetanslutningen.

5.1.1.4 Entrepreneurial Hive har rätt att mäta och granska trafiken på det lokala nätverket.

5.1.1.5 Entrepreneurial Hive har rätt att begränsa eller stoppa datatrafik som inte är förenligt med dessa villkor.

5.1.2Besökare

5.1.2.1Användaren får ta med besökare till Entrepreneurial Hives utrymmen.

5.1.2.2 Besökare får ej vistas i låsta utrymmen utom i det fall berört utrymme är bokat särskilt för ändamålet.

5.1.2.3 Abonnenten och Användaren ansvarar solidariskt för att besökare följer uppställda ordningsregler samt för den Skada besökarna tillfogar Entrepreneurial Hives.

5.1.2.4 Väntande besökare ska hänvisas till soffgrupperna vid entrén.

5.1.2.5 Efter klockan 17:00 samt på helger ska besökare hållas under ständig uppsikt.

5.2 Post

5.2.1 Entrepreneurial Hive ska sträva efter att post dagligen distribueras till respektive Användares postbox/postfack.

5.2.2 Entrepreneurial Hive har rätt att inneha huvudnyckel som går till Användarens postbox/postfack.

5.2.3 Entrepreneurial Hives ansvarar inte för postens säkerhet under den tid posten ligger i postbox/postfack.

5.3 Förvaring

5.3.1 Entrepreneurial Hive har rätt att inneha huvudnyckel som går till Användarens förvaringsutrymme.

5.3.2 Entrepreneurial Hives ansvarar inte för säkerheten för de saker Användaren förvarar i sitt förvaringsutrymme.

6 Begränsningar i Entrepreneurial Hives tjänster

6.1 Entrepreneurial Hive kan tillfälligt komma att avbryta tillgången till en eller flera Resurser och/eller tjänster för att utföra nödvändigt underhåll. Information om sådana avbrott ska om möjligt lämnas till Abonnenten och Användaren i god tid före avbrottet.

6.2 Entrepreneurial Hive kan, om godtagbara skäl föreligger, vägra eller annullera bokningar av Lounge och övriga bokningsbara Resurser.

6.3 Entrepreneurial Hive får vägra Användaren tillgång till en Resurs i syfte att förhindra avtalsbrott.

6.4 Entrepreneurial Hive har rätt att tillfälligt vägra Användaren tillgång till en Resurs i samband med att Användaren har begått ett avtalsbrott.

6.5 Entrepreneurial Hive har rätt att vägra tillgång till berörd Resurs under den tid Abonnenten är i betalningsdröjsmål.

7 Bindningstid

7.1 Abonnemang tecknas tills vidare eller med bindningstid.

7.2 Bindningstid räknas i hela kalendermånader.

7.3 Innevarande kalendermånad vid bindningstidens början ska räknas med i bindningstiden om bindningstidens startdatum infaller tidigare än den 16e i innevarande kalendermånad.

7.4 Löper Abonnemanget med bindningstid och sägs Abonnemanget inte upp att upphöra vid innevarande bindningstids slut, förlängs Abonnemanget med ytterligare en likadan bindningstid.

8 Uppsägning

8.1 Vem som av Entrepreneurial Hive, Abonnenten och Användaren har rätt att ensam säga upp Abonnemanget.

8.2 Uppsägning av Abonnemang ska vara skriftlig för att gälla.

8.3 Löper Abonnemanget tills vidare ska uppsägning, för att gälla, vara mottagande part tillhanda senast tre (3) månader före utgången av den månad uppsägande part avser Abonnemanget att upphöra.

8.4 Löper Abonnemanget med bindningstid ska uppsägning, för att gälla, vara mottagande part tillhanda senast tre (3) månader före bindningstidens slut.

8.5 På begäran av uppsägande part ska mottagande part bekräfta uppsägningen.

8.6 Som mottagande part anses, i denna del av avtalet, Entrepreneurial Hive om uppsägning görs av Abonnenten och/eller Användaren. Är Entrepreneurial Hive uppsägande part anses mottagande part vara Abonnenten och Användaren. Det innebär att uppsägning anses vara mottagande part till handa redan då en av dessa tagit emot uppsägningen.

9 Förtida uppsägning

9.1 Entrepreneurial Hive å ena sidan och Abonnenten och Användaren å andra sidan har rätt att säga upp Abonnemanget att upphöra omedelbart om part på andra sidan i väsentlig mån eller vid upprepade tillfällen bryter mot det avtal som omfattas av dessa villkor. Ett betalningsdröjsmål med mer än fjorton (14) dagar ska alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

9.2 Entrepreneurial Hive å ena sidan och Abonnenten och Användaren å andra sidan har rätt att säga upp Abonnemanget att upphöra omedelbart om part på andra sidan hamnat i obestånd.

10 Avgifter

10.1 För Entrepreneurial Hives tjänster kan fasta, rörliga och engångsavgifter förekomma.

10.2 Entrepreneurial Hive får från tid till annan ändra avgifternas storlek. Sådan ändring träder ikraft vid det månadsskifte som infaller närmast efter fyra (4) månader från det att information om ändringen lämnats till Abonnenten och Användaren. Löper Abonnemanget med bindningstid träder avgiftsändringen ikraft först vid bindningstidens slut.

10.3 Entrepreneurial Hive får införa ändringar av abonnemangsavgifternas storlek med omedelbar verkan om ändringen grundar sig på omständighet utanför Entrepreneurial Hives kontroll som har väsentlig betydelse för Entrepreneurial Hives ekonomi. Exempel på sådana omständigheter är förändringar i skatt och valutakurser. Information om sådan omedelbar avgiftsändring ska lämnats till Abonnenten och Användaren senast i direkt samband med avgiftsändringen.

10.4 Avgift för bokat konferensrum eller annan bokad Resurs ska ej tas ut från Abonnenten i den mån Användaren blivit hindrad från annan Användare att använda Resursen. Avgiften ska istället belastas den Abonnent som ansvarar för avgifterna knutna till den andra Användarens tjänsteutnyttjande.

10.5  Fel eller avbrott i någon av Entrepreneurial Hives tjänster ska ej medföra rätt till återbetalning eller reducering av avgiften för tjänsten.

11 Betalning

11.1 Entrepreneurial Hive fakturerar kvartalsvis i förskott.

11.2 Betalning ska vara Entrepreneurial Hive tillhanda senast sista dagen före fakturaperioden oavsett vilket förfallodatum som anges på fakturan.

11.3 Abonnenten har, trots vad som sägs i 11.2, alltid minst fjorton (14) dagar på sig att betala Entrepreneurial Hives fakturor.

11.4 Entrepreneurial Hive har rätt att kräva betalning i förskott för hela bindningstiden om Abonnenten har sitt säte i en av Entrepreneurial Hives utrymmen, har betalningsanmärkningar eller är på obestånd.

11.5 Entrepreneurial Hive har rätt att ta ut en förseningsersättning om fyrahundrafemtio (450) kronor. samt dröjsmålsränta om tjugo (20) procent vid Abonnentens betalningsdröjsmål.

12 Skydd och försäkring

12.1Abonnenten och Användaren ansvarar var och en för sig för skydd och försäkring av sina ägodelar, immateriella rättigheter och andra tillgångar som finns i Entrepreneurial Hives utrymmen. Detta innebär bland annat att Entrepreneurial Hive inte ansvarar för stöld eller annan skada på Abonnentens, Användarens och/eller gästers egendom i Entrepreneurial Hives utrymmen.

13 Sekretess

13.1 Tystnadsplikt

13.1.1Entrepreneurial Hive å ena sidan och Abonnenten och Användaren å andra sidan har tystnadsplikt rörande all information och kunskap om varandras verksamheter.

13.1.2 Från tystnadsplikten undantas: a) information och/eller kunskap som uppenbart är av sådan karaktär att den utan Skada för någon av Parterna kan avslöjas för utomstående, b) information och/eller kunskap som berörd Part fått samtycke till att avslöja för utomstående av samtliga Parter, c) information och/eller kunskap som berörd Part enligt lag eller domstolsbeslut är skyldig att avslöja för utomstående.

13.1.3 Parterna ska, var och en för sig, säkerställa att deras anställda omfattas av tystnadsplikt som säkerställer den tystnadsplikt som framgår av avsnitt 13.1.1 och avsnitt

 

13.2 Förbud att använda information och kunskap

13.2.1 Entrepreneurial Hive å ena sidan och Abonnenten och Användaren å andra sidan får inte för egen eller annans del, direkt eller indirekt utnyttja information och/eller kunskap om den andra sidans verksamhet/verksamheter på ett sätt som kan medföra Skada för någon Part.

13.2.2 Parterna ska, var och en för sig, säkerställa att deras anställda omfattas av ett förbud som säkerställer det förbud som framgår av avsnitt 13.2.1.

14 Skyldighet att följa gällande rätt

14.1 Parterna ska informera sig om samt följa gällande rätt.

15 Lojalitetsplikt

15.1Entrepreneurial Hive å ena sidan och Abonnenten och Användaren å andra sidan förbinder sig att inte underlåta eller vidta handlingar som kan leda till Skada för den andra sidan i den mån annat inte följer av detta avtal, lag eller domstolsbeslut.

16 Ordningsregler och instruktioner

16.1 Användaren förbinder sig att följa vid var tidpunkt gällande ordningsregler.

16.2 Entrepreneurial Hive får från tid till annan införa ändringar i ordningsreglerna. Information om sådana 11.4 ändringar ska lämnas till Abonnenten och Användaren utan dröjsmål.

16.5 Om ordningsreglerna ändras på ett sätt som innebär en väsentlig nackdel för Abonnenten och/eller Användaren får Abonnenten och/eller Användaren omedelbart säga upp avtalet att upphöra inom två (2) veckor.

 

 

 

 

17 Alkohol

17.1 Det är inte tillåtet att förtära eller anordna aktiviteter innefattande alkohol i Entrepreneurial Hives utrymmen utan skriftligt tillstånd därtill från Entrepreneurial Hives ledning.

17.2 Abonnenten och Användaren ansvarar solidariskt för att även besökare följer alkoholförbudet i 17.1.

18 Videoövervakning

18.1 Entrepreneurial Hive och Entrepreneurial Hives samarbetspartners har rätt att i säkerhetssyfte bedriva videoövervakning i deras utrymmen.

19 Skadestånd

19.1 Entrepreneurial Hive å ena sidan och Abonnenten och Användaren å andra sidan har var och en rätt till skadestånd från den andra sidan i den mån skadelidande Part lidit Skada på grund av andra sidans lagbrott.

19.2 Entrepreneurial Hive å ena sidan och Abonnenten och Användaren å andra sidan har var och en rätt till skadestånd från den andra sidan i den mån skadelidande Part lidit Skada på grund av andra sidans avtalsbrott om inte annat framgår av dessa villkor.

19.3 Entrepreneurial Hive ska ej ansvara för Skada som uppkommer på grund av fel eller avbrott i Entrepreneurial Hives tjänster.

20 Force Majeure

20.1 Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av Force Majeure.

20.2Force Majeure ska ej påverka rätten till förtida uppsägning som framgår av avsnitt 9.

21 Överlåtelse och pant

21.1 Avtal som lyder under dessa villkor får ej överlåtas eller pantsättas.

22 Personuppgifter

22.1 Användaren samtycker till att Entrepreneurial Hive i databas eller annat automatiserat informationssystem lagrar sådana uppgifter som han eller hon lämnar till Entrepreneurial Hive om sig själv.

23Framtida ändringar av dessa villkor

23.1 Dessa villkor gäller tills vidare. Entrepreneurial Hive har rätt att från tid till annan införa ändringar av dessa villkor. Information om sådana ändringar ska lämnas till Abonnenten och Användaren utan dröjsmål.

23.2 Om dessa villkor ändras på ett sätt som innebär en väsentlig nackdel för Abonnenten och/eller Användaren får Abonnenten och/eller Användaren omedelbart säga upp avtalet att upphöra inom två (2) veckor.

24 Tvistelösning

24.1 Tvist med anledning av avtal som lyder under dessa villkor ska i första hand avgöras genom förhandling.

24.2 För det fall en lösning ej nås genom förhandling ska ärendet hänskjutas till allmän domstol.

24.3 Tvisten ska avgöras i enlighet med svensk rätt och genomföras på svenska.

 

 

 

Ordningsregler

 

 1. Bokningsregler
  • Avbokning

 

1.1.1 Lounge

Bokad lounge får avbokas utan kostnad senast två (2) veckor före den bokade tiden.

Avbokning efter två (2) veckor före, men tidigare än en (1) vecka före den bokade tiden debiteras med hälften av bokningens värde. Avbokning efter en (1) vecka före den bokade tiden debiteras med hela bokningens värde.

 

1.1.2 Övriga bokningsbara rum

Övriga bokningsbara rum får avbokas utan kostnad senast en (1) vecka före den bokade tiden. Därefter debiteras hela bokningens värde.

 

1.2 Övrigt

Den händelse för vilket ett rum har bokats ska påbörjas samt avslutas inom den bokade tiden.

En händelse anses vara påbörjad när rummet tas i besittning. En händelse anses vara avslutad när rummet har lämnats i god ordning, städat skick och i enlighet med den möbleringslayout som gäller för rummet.

 

 1. Regler
 • Resurser får användas enligt först-till-kvarn-principen.
 • En användare får inte lämna en resurs ockuperad om inte samma användare kommer att använda resursen igen inom en timma.
 • En användare ska visa hänsyn till andra användare och därmed inte ockupera fler resurser än vad som står i proportion till användarens behov inom ramen för abonnentens verksamhet.
 • Efter användning ska en resurs lämnas i gott och städat skick utan fläckar och spill.
 • Resurser ska användas i enlighet med uppsatta instruktioner för respektive resurs. Med detta följer en skyldighet att återställa layout och ordning i de bokningsbara rummen i enlighet med layoutskiss.
 • Som resurs ses bland annat utrymmen, köksutrustning (inkl porslin, bestick och glas), bord, stolar och bänkar.

 

 1. Hänsynsregler

3.1 Förtäring

Det är inte tillåtet att äta på annan plats i Entrepreneurial Hives utrymmen än i kök och lounge.

Undantag görs då loungen är bokad. Tänk på att lukt och allergiframkallande partiklar sprids snabbt. Visa hänsyn mot andra som vistas i Entrepreneurial Hives utrymmen.

 

3.2 Disk

Placera smutsig disk i diskmaskinen eller diska den för hand. Som användare ansvarar du för din och dina gästers disk.

Om diskmaskinen är full med smutsig disk ska du som användare starta ett diskprogram.

Om diskmaskinen är full med ren och torr disk ska du som användare tömma maskinen och placera respektive sak på sin plats.

 

3.3 Lukt

Undvik starka lukter från parfym, bristande hygien och liknande. Lukten kan uppfattas som störande och vara allergiframkallande av andra som vistas i Entrepreneurial Hives utrymmen.

 

3.4 Ljud

 

3.4.1 Radio, musik, video och liknande

Använd hörlurar för att lyssna på ljud från radio, musik, video eller liknande. Undantag gäller för loungemusik i loungen.

 

3.4.2 Tal

Visa hänsyn till andra användare i Entrepreneurial Hives utrymmen och prata med en ljudnivå som bidrar till allas trevnad. Tänk extra noga på detta vid samtal i telefon och vid känslouttryck.

(Vid telefonsamtal spelar ljudkvaliteten stor roll för din samtalsvolym. Vi på Entrepreneurial Hive rekommenderar gärna bra headset vid förfrågan).

 

3.4.3 Ringsignal och liknande

Tänk på att stänga av ringsignaler och liknande ljud från telefon och dator med mera om du går ifrån dessa. OBS! Vi rekommenderar inte du lämnar värdesaker utan uppsikt.

 

3.5 Nätverk och Internet

Användande av krävande online-tjänster, exempelvis olika typer av streaming/strömning, hänvisas till eget nät, exempelvis 3G/4G, i den mån det inte är direkt kopplat till arbete. I övrigt ska du som användare visa hänsyn till andra användare vad gäller belastning av nätverk och Internetuppkoppling.

 

3.6 Förvaring

För förvaring av saker hänvisas respektive användare till sin förvaringsbox/-fack. Det är inte tillåtet att på annan plats i Entrepreneurial Hives utrymmen lämna sina saker mellan vistelserna däri.

 

3.7 Städning

Entrepreneurial Hive ansvar för att städa alla allmänna utrymmen och golven inne på kontoren. När det kommer till skrivborden och privata förvaringsutrymmen så ansvarar respektive användare för att hålla ordning och torka på skrivborden. Helst om du har flexplats så tänk på att lämna skrivbordet rent och städat efter dig. Användare som ställer papperskorg vid sin egen arbetsplats ansvar själva för att de blir tömda.Kartonger ansvar varje användare för att slänga på innegården. Papper man vill slänga i pappersåtervinning ska läggas vid skrivaren, om man har en egen pappersåtervinning vid sin fasta arbetsplats så ansvar man för att slänga det på innergården.

 

 

 

 

 

Prislista Abonnemang

2016-01-01

 

 1. Prislista Abonnemang

 

Bindningstid Pris
Tills vidare flex plats 2700 kr / mån
6 månader bindningstid flexplats 2300 kr /mån
12 månader bindningstid flexplats 1950 kr / mån
12 månader bindningstid fastplats 3500 kr / mån

 

Uppläggningskostnad om 1000 kronor tillkommer vid tecknande av nytt abonnemang.

 

 1. Skåp

 

Tjänst Pris
Skåp litet 150 kr/ mån
Skåp Mellan 300 kr/mån
Skåp Stort 500 kr/mån

 

 

Obs alla priser är ex moms.

 

 

Prislista Övrigt

2016-01-01

 

 1. Priser för bokning av konferensrum

 

Rum Antal personer Kr halvdag Kr heldag Kr Per timme
1 2-3 600 800 150
2 2-3 600 800 150
3 20,20/30,30pers

(Styrelse, Skol, Bio)

2000 3000
4 2-3 600 800 150
5 2-3 600 800 150
7 15,18/30,20,40pers

(U-sittning, Styrelse, Skol, Bio)

2000 3000
8 6-8 1200 1800 300
9 6-8 1200 1800 300
Lounge 15,18/100pers (Usittning,

Styrelse, Skol, Bio)

4500 6000 1000

 

 1. Övriga priser

 

Tjänst

 

Pris
Utskrift – A4 Svart/Vit 1,50 kr / utskrift
Utskrift – A4 Färg 2,90 kr / utskrift
Utskrift – A3 Svart/Vit 4,20 kr / utskrift
Utskrift – A3 Färg 6,90 kr / utskrift
Varm dryck – Kaffe/ cappuccino/choklad/the 1,50 kr / kopp

 

Obs alla priser är ex moms.